Arbetscykeln bär – teknologiindustrins framtidsprojekt

Arbetscykeln bär-projektet är arbetsgivar- och arbetstagarorganisationernas nationella projekt i teknologiindustrin där Teknologiindustrins medlemsföretag kan utveckla sig i ledningen av olika åldersgrupper och därigenom inleda positiva förändringar i personalens arbetstrivsel.

Arbetstrivsel för alla åldrar

Arbetscykeln bär-projektets mål är att förbättra arbetstrivsel och därigenom harmonisera och förlänga karriärer både på företagsplanet och i branschen som helhet. För att nå detta mål krävs det att man observerar de behov som olika åldersgrupper har i olika livsfaser och också hur man kan nyttiggöra deras vittomfattande kunnande. Detta förutsätter kunnighet av företags- och arbetsledningen och att hela arbetsgemenskapen intar den rätta attityden och har en åldersmedveten kultur – åldersdiskriminering tålas inte. Ett förebyggande grepp om arbetsförmågan är ytterst viktigt.