Miksi osallistua?

Työkaari kantaa – hankkeen tavoitteena on eheyttää työuria ja nostaa keskimääräistä eläkkeelle jäämisikää. Suomessa väestö ikääntyy, syntyvyys laskee, työurat ovat katkonaisia ja liian usein ne päättyvät ennen aikojaan työkyvyttömyyden vuoksi. Työvoima siis vähenee ja se tuo haasteita työelämään. Eläköitymisten myötä yritykset saattavat menettää ydinosaamistaan ja ne joutuvat kilpailemaan uusista osaajista.

Työkaari kantaa -hanke antaa tukea, apua, ideoita ja työkaluja työkaarijohtamiseen. Eri-ikäisyyden ja eri elämänvaiheiden optimaalinen huomioiminen on tärkeää, koska

  • Vaikka Teknologiateollisuuden kokonaishenkilömäärä väheni 3 000:lla vuonna 2015, rekrytoitiin Teknologiateollisuuden yrityksiin 30 000 uutta työntekijää. Työelämästä siirtyy vuosittain pois vanhoja ammattilaisia enemmän kuin työmarkkinoille tulee uusia työntekijöitä.
  • Työeläkeuudistuksen onnistuminen vaatii lainsäädäntömuutosten lisäksi yrityksiltä ja niiden henkilöstöiltä erityisiä toimenpiteitä työhyvinvoinnin kehittämiseksi ja eri-ikäisten työntekijöiden työssä jaksamisen tukemiseksi.
  • Panostus työhyvinvointiin tuottaa tulosta. Vuoden 2015 Työolobarometrin mukaan suurimmalla osalla (90 %) palkansaajista työkyky oli erittäin tai melko hyvä. Työntekijöiden arviot työkyvystään ovat pitkällä aikavälillä parantuneet. Lisäksi arviot työkyvystä suhteessa työn henkisiin vaatimuksiin ovat viime vuosina olleet myönteisempiä kuin 2000-luvun alkupuolella.
  • Paljon on vielä tehtävää, sillä Odumin ja Työeläkevakuutusyhtiö Varman selvityksen (2015) mukaan työntekijöiden työkykyennuste oli heikentynyt. Selkeimmin työkykyriski oli kasvanut alle 40-vuotiaiden kohdalla. Työkyvyn menettämisen riskiin ja arvioon omasta työkyvystä, kaikissa ikäryhmissä ja erityisen selvästi nuorilla, vaikuttivat eniten työhön liittyvät tekijät, erityisesti työn vaatimukset ja kova työtahti. Vanhemmilla työntekijöillä fyysisten oireiden merkitys kasvoi. Henkisen hyvinvoinnin haasteet näkyivät selvimmin ruuhkavuosien ikäryhmissä eli 30−49-vuotiailla.
  • Eläkkeellesiirtymisiän nousu taittui odotetusti pitkän nousujohteisen trendin jälkeen. Eläkkeelle siirtymistä ovat myöhentäneet työikäisten parantunut terveys ja työkyky sekä vuoden 2005 eläkeuudistus. Vuonna 2015 suomalaiset jäivät työeläkkeelle keskimäärin 61,1-vuotiaana.
  • Vuonna 2015 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 18 600 henkilöä, joista suurin osa mielenterveyden häiriöiden tai tuki- ja liikuntaelinten sairauksien vuoksi. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä väheni vajaan prosentin edellisestä vuodesta.
  • Vuoden 2015 Työolobarometrin mukaan joka kymmenes oli havainnut työpaikalla korkeaan ikään perustuvaa syrjintää ja seitsemän prosenttia syrjintää, jossa on perusteena nuori ikä.
  • Työehtosopimuksissa on liittojen kesken sovittu työhyvinvoinnin edistämisestä.