Työkaarimalli

Työpaikkojen, jotka haluavat huolehtia tuottavuudestaan ja edistää työhyvinvointia, kannattaa ottaa toimintatavoissaan huomioon työntekijöiden ikään ja elämänvaiheisiin liittyvät tarpeet ja nähdä henkilöstön ikärakenne työpaikan voimavarana

Käytännön toimenpiteet työpaikalla ovat ensisijaisia pyrittäessä pidentämään työuria. Toimenpiteiden tueksi työpaikalla voidaan laatia erillinen ohjelma, ikäohjelma, tai sisällyttää toimenpiteet osaksi muuta ohjelmaa tai suunnitelmaa. Toimenpiteiden toteutus vaihtelee työpaikan tarpeista riippuen. Toimenpiteet on syytä valmistella yhteistoiminnassa työnantajan ja henkilöstön välillä, mutta lopullinen vastuu toteutuksesta on työnantajalla. Työnantaja vastaa työoloista ja henkilöstöstä ja näitä koskevasta kehittämisestä ja siten myös toimenpiteiden toteuttamisesta työpaikalla. Työterveyshuolto ja työpaikan eläkeyhtiö ovat työnantajan ja henkilöstön tärkeitä yhteistyökumppaneita toimenpiteiden toteuttamisessa. Johdon sitoutumisella ja esimiehillä on keskeinen merkitys hyvän työkaarijohtamisen toteuttamisessa. Esimiesten tulisi saada riittävästi koulutusta ja työkaluja työkaarimallin mukaisten toimenpiteiden toteuttamisessa. Toimenpiteiden toteuttamisessa ei saa syrjiä ketään iän perusteella yhdenvertaisuus huomioiden, mutta on selvää, että eräät toimenpiteet – esimerkiksi työterveyshuollon ikäryhmätarkastukset – toteutetaan työntekijöiden iän perusteella. Toimenpiteiden laatimisvaiheessa työpaikalla on myös arvioitava sen mahdollisia kustannuksia ja hyötyjä.

Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria: Teknologiateollisuuden työkaarimalli on Teknologiateollisuus ry:n, Metallityöväen Liitto ry:n ja Ammattiliitto PRO ry:n yhteistyössä laatima opas, jonka tavoitteena on tarjota työpaikoille konkreettisia neuvoja työurien pidentämiseen. Työpaikkojen toimenpiteet vaihtelevat tarpeiden mukaan, mutta keskeisiä työhyvinvointiin ja työurien pituuteen vaikuttavia tekijöitä ovat:

Työkaari kantaa -hanke pohjautuu liitojen yhdessä laatimaan työkaarimalliin. Hankkeen extranet tarjoaa laajan tietopaketin työkaarijohtamisesta sekä erilaisia työkaluja, kuten esimerkiksi Työkaarikeskustelun, osallistuvien yritysten käyttöön.