Työaikajärjestelyt

Työntekijöiden työssä jaksamista ja jatkamista on mahdollista tukea erilaisilla työaikajärjestelyillä. Toimivien työaikajärjestelyiden taustalla on hyvä yhteistoiminta ja paikallisen sopimisen kulttuuri. Lähtökohtana on sekä työnantajan että henkilöstön tarpeiden tunnistaminen, yhteisten etujen tavoittelu ja niiden saavuttamiseksi tarvittavien uusien ratkaisujen etsiminen.

Monipuoliset työajat ja mahdollisuudet lisätä tai vähentää työaikaa kysynnän mukaan parantavat yritysten edellytyksiä sopeuttaa toimintansa asiakkaiden vaatimuksia vastaavaksi. Vakiintuneet työajat eivät aina vastaa myöskään työntekijän tarpeita. Työntekijöiden mahdollisuus vaikuttaa työaikoihinsa parantaa motivaatiota, vähentää poissaoloja ja vaihtuvuutta. Monipuoliset työaikajärjestelyt, esimerkiksi työaikapankki, keskimääräinen työaika, liukuva työaika ja erilaiset osa-aikatyön mallit, ovat myös kilpailukeino, kun palkataan ammattitaitoista henkilöstöä.

Etätyön mahdollisuutta on myös hyvä arvioida osana joustoa, mikäli työtehtävät mahdollistavat etätyön tekemisen. Työnantaja ja työntekijä sopivat etätyön tekemisestä.

Matkustamisen, työhön sidonnaisuuden ja vuorotyön rasittavuuteen on syytä kiinnittää huomiota, erityisesti ikääntyvien työntekijöiden osalta. Työvuorosuunnittelussa on hyvä huomioida joustavuus, ja vuorojen välille on jätettävä riittävästi aikaa palautumiseen. Usein on perusteltua vähentää sekä yötyön että peräkkäisten yövuorojen määrää. Erilaisista vuorotyöaikamalleista ihmisen fysiologia näyttää sopeutuvan parhaiten nopeasti eteenpäin kiertävään vuoromalliin

Teknologiateollisuuden toimivat työaikajärjestelyt -vihossa on esitetty erilaisia työntekijöiden työaikajärjestelyjä.