Työn muokkaaminen

Työn muokkaaminen työntekijöiden työkykyä ja osaamista vastaavaksi lisää työn tuottavuutta ja tehokkuutta sekä parantaa työntekijöiden motivaatiota. Työkyvyssä on pitkälti kyse työntekijän voimavarojen ja työn vaatimusten välisestä tasapainosta. Työntekijän voimavaroihin vaikuttavat fyysinen ja psyykkinen terveys ja kunto, sosiaaliset valmiudet, koulutus ja omaksuttu tietomäärä sekä valmiudet tämän tiedon hyödyntämiseen – kuten myös arvot ja asenteet.

Työn muokkaamisen lähtökohtana on niiden työn vaatimusten tai kuormitustekijöiden tunnistaminen, jotka voivat muodostua kriittisiksi työntekijöiden työkyvylle. Arvioitaessa työn vaatimuksia ja kuormitustekijöitä on hyvä kiinnittää huomiota sekä työtehtävien laatuun että työn määrään. Fyysisen ja psykososiaalisen kuormittavuuden keventäminen voi tapahtua kehittämällä työn sisältöä, ottamalla käyttöön työtä keventäviä apuvälineitä tai siirtymällä yksintyöskentelystä parityöskentelyyn.

Iän myötä ihmisen fyysinen toimintakyky muuttuu ja sama työmäärä aiheuttaa entistä suuremman fyysisen rasituksen. Oleellista on pyrkiä muokkaamaan työtä ja työoloja niin, että työkyvyttömyys voitaisiin välttää. Työterveyshuollon on omalta osaltaan huolehdittava hoidon ja kuntoutuksen oikea-aikaisesta koordinoinnista. Kun puhutaan yksittäiseen työntekijän kohdistuvasta muutoksesta, kuten työn muokkaamisesta, muutokset on usein mahdollista toteuttaa varsin pienin kustannuksin. Vajaakuntoisen työntekijän työn muokkaamiseen on mahdollista saada tapauksesta riippuen taloudellista tukea tai neuvontaa työeläkeyhtiöiltä, tapaturmavakuutusyhtiöiltä, Kelalta tai TE-toimistosta.