Teknologiateollisuudessa on kokemusta työnantaja- ja työntekijäliittojen yhteistyöstä työhyvinvoinnin kehittämisessä. Vuosina 2010-2015 toteutettu Hyvä työ – Pidempi työura -hanke sai lähes 100 yritystä kehittämään työhyvinvointiaan yhdessä henkilöstön kanssa. Tulokset olivat merkittäviä. Työkaari kantaa -hanke hyödyntää aikaisemmasta hankkeesta saatuja hyviä kokemuksia.

Hyvä työ -Pidempi työura -hankkeen tuloksia selvitettiin 26 yrityksen ja yli 4000 osallistujan aineistolla, joka perustui yrityksissä toteutettuun Yksilötutka-kyselyyn. ”Vaikka yritysten välillä on suuria eroja, kokonaistulos työhyvinvoinnin kehittymisessä on voimakkaasti positiivinen. Noin 75 % yrityksistä on onnistunut kehittämistoiminnassaan varsin hyvin. Myös hyvässä lähtötilanteessa olleet henkilöt ovat pystyneet ylläpitämään työhyvinvointiaan”, totesi professori Juhani Ilmarinen.

”Työpaikoilla saatiin merkittäviä parannuksia osaamisen, asenteiden ja työn alueella, kuten myös työkyvyssä ja työhyvinvoinnissa. Huomion arvoista on se, että kehitystä saavutettiin paljon myös asenteissa ja motivaatiossa. Tulokset kehittyivät parhaiten nuorilla sekä yli 54-vuotiailla.  Hankkeessa havaittiin, että työkyky heikkenee iän myötä kaikissa ammattiryhmissä, mutta ruuhkavuosissa notkahtanut työhyvinvoinnin kokemus nousee seniori-ikäisillä työuran parhaimmalle tasolle, tarkentaa Hyvä työ – Pidempi työura -hankkeen projektipäällikkö Tiina Hartikainen.

Teknologiateollisuuden yrityksissä huomattiin, että pienetkin panostukset työntekijöiden viihtyvyyteen ja hyvinvointiin vievät pitkälle. Mittavien investointien sijaan tarvitaan viitseliäisyyttä ja uudenlaista tapaa tarkastella asioita.

Nämä tärkeät tulokset ovat antaneet hyvän pohjan Työkaari kantaa -hankkeelle, jossa halutaan nostaa esille eri ikäryhmissä ja elämänvaiheissa kohdattavat kriittiset siirtymävaiheet osana työhyvinvointia. Hankkeessa hyödynnetään myös liittojen yhdessä laatimaa työkaarimallia.

Työkaari kantaa -hankkeen peruselementtinä on toimivaksi koettu Yksilötutka- kysely, jonka avulla saadaan selville henkilöstön työhyvinvointi-indeksi ja työkykyarvio. Lisäksi edellisen hankkeen kokemusten kannustamana jatketaan johdon ja henkilöstön yhteistoiminnallista kehittämistyötä, jossa priorisoidaan konkreettisia kehittämistoimenpiteitä.

Hyvä työ – Pidempi työura -hankkeessa kerättiin yritysten kehittämiä ja toteuttamia hyviä käytäntöjä, jotka ovat edelleen työpaikkojen hyödynnettävissä. Toimivien ratkaisujen keräämistä ja jakamista jatketaan myös tässä hankkeessa. Toisilta oppiminen on tärkeässä roolissa.

Kirsi Mäkelä, Teknologiateollisuus ry, 15.4.2016