Turvallisuusjohtaminen on tärkeä osa yrityksen normaalia johtamistoimintaa. Se ei ole irrallinen osa-alue, vaan nivoutuu kiinteästi yrityksen kaikkeen toimintaan. Kehittämällä turvallisuutta kehitämme samalla myös yrityksen liiketoimintaa, kilpailukykyä, henkilöstön hyvinvointia ja koko organisaatiokulttuuria.

Tavoitteellista ja näkyvää toimintaa

Turvallisuuden tulisi olla tärkeä osa yrityksen strategiaa, toimintasuunnitelmia ja tavoitteiden asetantaa, jotta toiminta olisi riittävän systemaattista ja jotta viestitämme koko henkilöstölle asioiden tärkeydestä ja sitoutumisestamme. Muun muassa palaverien aloittaminen turvallisuusasioilla, tavoitteiden asetanta, mittarointi ja seuranta johtoryhmä-, osasto-, tiimi- ja jopa henkilötasolla, vastuiden määrittely toimenkuvissa, vastuumatriiseissa ja ohjeistuksessa, turvallisuuspoikkeamien systemaattinen hallinta sekä aktiivinen turvallisuusasioista tiedottaminen mahdollistavat sen, että toiminta on järjestelmällistä ja asiat ovat jatkuvasti näkyvillä läpi koko organisaation.

Tehdään yhdessä

Turvallisuusjohtaminen toimii silloin, kun koko henkilöstö on mukana kehittämistyössä. Kun pääsemme osallistumaan yrityksen toimintatapojen ja oman työn kehittämiseen, tuloksia alkaa syntyä. Riskienarvioinnit, auditoinnit, turvallisuuskävelyt sekä turvallisuustyöryhmät ja -työpajat ovat esimerkkejä asioista, joissa henkilöstö voi olla mukana. Näin turvallisuustyö konkretisoituu ja siitä tulee osa jokaisen henkilön päivittäistä työtä. On tärkeää, että sovituista toimintatavoista pidetään kiinni ja kaikki sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin omalla esimerkillään.

Kouluttaudutaan ja opitaan toisilta

Turvallisuuteen liittyvien sisäisten ja ulkoisten koulutustarpeiden ja -toiveiden säännönmukainen kartoittaminen ja koulutusten järjestäminen on tärkeää, jotta varmistamme, että yrityksessä on riittävästi osaamista asioiden eteenpäin viemiseksi. Erityisesti lähiesimiesten rooli ja valmiudet turvallisuuden kehittämisessä on tärkeää, sillä he vaikuttavat omalla esimerkillään suoraan niin monen muun henkilön työhön. Toisten yritysten turvallisuusjohtamiskäytäntöihin tutustuminen toimii myös hyvänä oppimisympäristönä ja on avartavaa ja palkitsevaa. Saamme uusia vaikutteita ja ideoita oman työn kehittämiseen sekä näemme, mitkä asiat omalla työpaikalla on jo hyvin hoidettu ja missä olisi vielä parannettavaa.

Lähdetään liikkeelle

Vaikka turvallisuusasioiden johtamiseen liittyy paljon asioita, osaamista ja myös haasteita, on hyvä yrittää pitää asiat kuitenkin riittävän yksinkertaisina. Luodaan perusta, lähdetään tekemään asioita yhdessä, edetään systemaattisesti ja pidetään sovituista toimintatavoista kiinni, siinä muutamia tärkeitä perusasioita. Muistetaan välillä myös nauttia työn tuloksista ja antaa kiitosta onnistumisista.

 

Jarmo Päivä

Johtava asiantuntija, työturvallisuus, tuottavuus

Työkaari kantaa – tuottavaa työhyvinvointia -hankkeen ohjausryhmän jäsen