Työaikapankilla tarkoitetaan työpaikalla paikallisesti sovittua työ- ja vapaa-ajan yhteensovitusjärjestelyä, jolla työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia voidaan säästää tai lainata sekä yhdistää toisiinsa pitkäjänteisesti. Työaikapankkijärjestelmän tarkoituksena on parantaa yrityksen tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä työntekijöiden työssä jaksamista ja ottaa huomioon työntekijöiden yksilölliset tarpeet.

Työaikapankki tuo työelämään joustavuutta puolin ja toisin. Parhaimmillaan työajat joustavat työkuorman ja -tilanteen sekä työntekijän omien tarpeiden mukaisesti. Työaikapankilla voidaan jaksottaa työtä ja vapaata kysynnän mukaan, minkä vuoksi työaikapankkijärjestelmät soveltuvat erityisen hyvin työpaikoille, joilla kysyntä ja kuormitus vaihtelevat. Työntekijän mahdollisuudet vaikuttaa omiin työaikoihinsa puolestaan lisäävät työhyvinvointia ja -tyytyväisyyttä. Kokemukset työaikapankeista ovatkin olleet pääsääntöisesti myönteisiä.

Teknologiateollisuuden kaikki työehtosopimukset mahdollistavat paikallisen sopimisen työaikapankeista. Tarkemmat määräykset ja ohjeistukset löytyvät työehtosopimuksista.

Hyviä esimerkkejä työaikapankeista ja muistakin toimivista työaikajärjestelyistä löytyy Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n yhteistyössä laatimasta Toimivat työaikajärjestelyt – Teknologiateollisuuden työaikamalleja -julkaisusta, joka löytyy liittojen kotisivuilta osoitteista http://teknologiateollisuus.fi/sites/default/files/file_attachments/toimivat_tyoaikajarjestelyt_2016_nettiin.pdf ja http://www.metalliliitto.fi/documents/10137/23186/Toimivat_tyoaikajarjestelyt2016www.pdf/ac695276-6969-4b5d-a792-f90eb0f9c968. Hankkeeseen osallistuvat löytävät julkaisun myös extranetin Työaikajärjestelyt -osiosta.

Artikkelin kirjoittaja Miira Kaukolinna on Työkaari kantaa -hankkeen ohjausryhmän jäsen ja Teknologiateollisuus ry:n asiantuntija.