Hyvinvoivassa työyhteisössä tapahtuu vähemmän työtapaturmia kuin yrityksessä, jossa ilmapiiri ja toimintatavat eivät mahdollista yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Välittämisen kulttuuri luo suojaa inhimillisiinkin virheisiin ja työyhteisön tuki auttaa jaksamaan vaikeidenkin tilanteiden yli. Sanotaan, että yksi voi pilata ilmapiirin, mutta yksin sitä ei voi parantaa. Ilmapiiri on iso vaikuttaja niin työmotivaatioon kuin teollisuutemme paljon kaipaamien innovaatioidenkin syntymiseen. Hyvässä ilmapiirissä uskalletaan esittää rohkeitakin kehitysideoita, uskalletaan kyseenalaistaa kehittämistä kaipaavat toimintatavat, sekä tarvittaessa puuttua työkaverin tapaan toimia sen ollessa itselle tai ympäristölleen vaarallinen tapa. Työhyvinvointia tukeva ilmapiiri vahvistuu tiedonkulun avoimuudesta, toistemme arvostuksesta ja selkeistä pelisäännöistä työpaikalla. Asiaa voi tarkastella myös toisin päin: Turvallisessa yrityksessä henkilöstön työtyytyväisyys on keskimääräistä parempi ja tämä näkyy esimerkiksi alhaisempina sairauspoissaoloina.

Hyvä ja jatkuva dialogi työyhteisössä auttaa tuomaan esiin epäselvyydet ja mahdollistaa työprosessien harmaiden alueiden kirkastamisen. Harmaat alueet ovat ei kenenkään vastuulla olevia huonosti hoidettuja tehtäviä ja asioita, jotka aiheuttavat tuotanto-ongelmia ja laadun heikentymistä. Tämä näkyy myös asiakkaiden saamassa palvelussa ja tuotteissa. Esimiehen ja työtekijän välinen dialogi kehittyy ylläpitämällä keskusteluyhteyttä aivan kuin työympäristönkin havainnointi kehittyy tekemällä siitä jatkuvan tavan toimia. Työkaarikeskustelu-malli auttaa esimiestä havainnoimaan työntekijöiden työhyvinvoinnin tilaa ja tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden kertoa tarpeistaan ja toiveistaan.

Elämään kuuluu paljon muutoksia, jotka vaikuttavat myös työntekoon, ja työn muutoksien vaikutukset näkyvät vapaa-ajalla. Jos muutoksia pystyy ennakoimaan tai reagoimaan niihin ajoissa, on muutoksen tuomat uudet odotukset ja välttämättömyydet helpompi kohdata. Tähän tarvitaan tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa sekä Työkaarikeskusteluja esimiehen ja työntekijän välillä. Työkyvyn ylläpitämiseen kuuluu jokaisella meistä olennaisena osana osaamisen päivittäminen, terveydestä huolehtiminen ja oman työn kehittäminen. Esimiehen taitoihin ja vastuisiin kuuluu hyvä johtaminen ja työnteon edellytysten ylläpito työpaikalla. Työkyky paranee kun opitaan tekemään työhyvinvoinnin esteet näkyviksi, myös ne prosessikaavioiden ja ohjeiden ulkopuolelle jääneet asiat, sekä poistamaan nuo esteet yhteistyössä.

Artikkelin kirjoittaja Marjo Uusi-Pantti on Työkaari kantaa -hankkeen ohjausryhmän jäsen ja työturvallisuusasiantuntija Teknologiateollisuus ry:ssä.